СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

• Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност;
• Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи;
• Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител;
• Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
• Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

• Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
• Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
• Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки;
• Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета;
• Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ;
• Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

• Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети;
• Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО;
• Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.

РЕГИСТРАЦИИ

• Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията;
• Регистрация по ЗДДС;
• Инспекция по труда;
• Комисия за защита на личните данни;
• Национален осигурителен институт;
• Други

СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

• Консултация за данъчно планиране на дейността;
• Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка;
• Консултации отностно легално оптимизиране на данъците;
• Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси;
• Консултиране и съдействие при регистриране на компания;
• Консултации във връзка с формата на наемане на персонала;
• Консултации относно измененията на законовата и нормативна база.

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

• Следене на нормативни срокове за данъци и декларации;
• Подготовка на платежни нареждания за данъци;
• Подготовка на данъчни справки и уведомления;
• Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация;
• Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни;
• Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

• Събиране на документи от офиса на клиента;
• Подаване на документи към различни институции;
• Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения;
• Преводи, регистрации и пререгистрации и други;
• Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата;
• Изготвяне на договори и други документи.